• bootstrap carousel
1 2 3
wowslider by WOWSlider.com v8.7

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะของ รพ.อ.ป.ร. ที่จบการฝึกปฏิบัติงาน ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะใช้ทุนปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อกำหนดของแพทยสภา โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจประเมินจากสำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเดินทางมาตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา รพ.อ.ป.ร. เพื่อรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตราฐาน ISO 15189 :2012 และ ISO 15190:2003 ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเสนาสัมพันธ์ลพบุรี ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงาน พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ตามนโยบาย ทบ. ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ออกตรวจคัดกรอง ซักประวัติและตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ ( ATK ) ซึ่งเป็นการคัดกรองและคัดแยก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๖ รวมทั้งได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมจัดชุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเพื่อสนับสนุน มทบ.๑๓ ในภารกิจ รับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๖ ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อการคัดกรองและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๖๓ ราย ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ที่ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง ซักประวัติและตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ ( ATK ) ซึ่งเป็นการคัดกรองและคัดแยก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๖ รวมทั้งได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมจัดชุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเพื่อสนับสนุน มทบ.๑๓ ในภารกิจ รับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๖ ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๖ ศปปค.รพ.อ.ป.ร. จัดนิทรรศการ นำผู้พิการและผู้ดูแลเข้าร่วมพิธี และเสนอผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ของคนพิการไปวางจำหน่าย ในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๒๑๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จว.ลพบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำโลหิตที่ได้ไว้ใช้เป็นโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตต่อไป จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ ซีซี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง (20-02-66)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (13-02-66)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(02-05-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02-05-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27-04-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบคัดกรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27-04-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-03-66)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**


**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**