๑๐ ม.ค. ๖๗ โครงการมหกรรมคุณภาพ เพื่อความปลอดภัย 3P Safty

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมหกรรมคุณภาพ เพื่อความปลอดภัย 3P Safty เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการดูแลผู้ป่วย และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย บุคลากร และผู้มารับบริการ โดยมี คณะผู้บริหาร กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.