๑๐ ต.ค.๖๖ โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๖ พล.ต.ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร กราบนมัสการ พระภาวนาวชิรมงคล รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
และเยี่ยมชมโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส กึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิด วพม.
  • timeline 20231010 154446
  • timeline 20231010 154448
  • timeline 20231010 154450
  • timeline 20231010 154452
  • timeline 20231010 154454
  • timeline 20231010 154456