รพ.อ.ป.ร. จัดอบรม CPR และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)

รพ.อ.ป.ร. จัดอบรม CPR และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) สร้างชุด ครู ข เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ เม.ย. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ได้จัดชุดครู ก เป็นพี่เลี้ยงอบรมให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการพยาบาล เพื่อสร้างชุด ครู ข โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และไปขยายต่อให้กับกำลังพลในหน่วยงาน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ