๙ ส.ค. ๖๖ กอย.รพ.อ.ป.ร ร่วมกับ กวป.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Follow Your Heart ตามหัวใจให้ทันโรค

เมื่อวันพุธที่ ๙ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ กอย.รพ.อ.ป.ร ร่วมกับ กวป.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Follow Your Heart ตามหัวใจให้ทันโรค ในกำลังพล ร.๓๑ รอ. และ นขต. โดยมี พ.ต.นพ.ธนวิทย์ โรจน์ดำรงค์รัตนา เป็นวิทยากร ตามโครงการ ทหารไทย หัวใจแข็งแรง มุ่งสู่ Smart Soldiers Strong Army และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ณ อาคารโกษาปาน ร.๓๑ รอ.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16