๘ ส.ค. ๖๖ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ที่ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ที่ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับคณะแม่บ้าน ของหน่วย ร.๓๑ รอ. จำนวน ๕๕ คน เพื่อเป็นการคัดกรองและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ทั้งนี้จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเอง ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.