๓๐ ส.ค. ๖๖ โครงการ ทหารไทย หัวใจแข็งแรง มุ่งสู่ Smart Soldiers Strong Army

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ กอย.รพ.อ.ป.ร ร่วมกับ กวป.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Follow Your Heart ตามหัวใจให้ทันโรค ในกำลังพล ศบบ. จำนวน ๑๑๔ นาย โดยมี พ.ต.นพ.ธนวิทย์ โรจน์ดำรงค์รัตนา เป็นวิทยากร ตามโครงการ ทหารไทย หัวใจแข็งแรง มุ่งสู่ Smart Soldiers Strong Army และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา (ศบบ.)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18