พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลให้กับหน่วยที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอความภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลให้กับหน่วยที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอความภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอความภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร และประกาศเกียรติคุณชมเชย รพ.อ.ป.ร. ในการดูแลและติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่และครอบครัว ตามนโยบายของ ทบ. จาก พล.ต. เกษม ภิญโญชนม์ รอง จก.พบ. รักษาราชการแทน จก.พบ. ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลให้กับหน่วยสายแพทย์ ก่อนการประชุม หน.นขต.บก.พบ. หน.นขต.พบ.และหน่วยสายแพทย์ ทบ. (วาระปกติ) ครั้งที่ ๑๑/๖๖ ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น ๔