๒๔ ม.ค. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 56557582
 • S 56557593
 • S 56557596
 • S 56557595
 • S 56557587
 • S 56557585
 • S 56557584
 • S 56557586
 • S 56557588
 • S 56557589
 • S 56557591
 • S 56557590
 • S 56557592