๒๑ มี.ค. ๖๖ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กห.

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พ.อ. ปุญชทร ทิพยวงษ์ ผอ.กวก.พบ./หน.ชุดตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กห. ที่เดินทางมาตรวจพื้นที่ในการเตรียมการรองรับผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สนับสนุน สธ. ณ กสฟท.รพ.อ.ป.ร.