๗ มิ.ย.๖๖ พิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑-๖๖

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ /๖๖ โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึก ปฏิบัติต่อทหารใหม่ ตามมาตรการการป้องกันอันตรายจากการฝึก มาตรการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 และโรคอื่นๆ ตามที่ทางกรมแพทย์ทหารบกกำหนด พร้อมทั้งกำชับกำลังพลที่ทำหน้าที่ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ ในเรื่องของการดูแลกำลังพลทหารใหม่ ในเรื่องความเป็นอยู่ และการฝึกศึกษาให้ยึดถือ และปฏิบัติตามตามคำสั่งของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ณ ห้องเรียน มว.ฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.