๖ มิ.ย. ๖๖ พิธีปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บริหาร ผอ.กองฯ และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บริหาร ผอ.กองฯ และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
 • S 3465434
 • S 3465436
 • S 3465437
 • S 3465438
 • S 3465439
 • S 3465440
 • S 3465441
 • S 3465442