๓ พ.ย.๖๕ บูรณาการความรู้ และหาแนวทางปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๕ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะร่วมสัมมนาการฝึกปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ และหาแนวทางปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่นิรภัย ของ กองบิน ๒ ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.