๒๕ พ.ย. ๖๕ พิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศฝยว.ทบ.

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ พ.อ.ธีระวัฒน์ ญาณศิริ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศฝยว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๑ โดยมี พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ศฝยว.ทบ.