๘ พ.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จว.ลพบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำโลหิตที่ได้ไว้ใช้เป็นโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตต่อไป จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ ซีซี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี