๒๔ พ.ค. ๖๖ ต้อนรับคณะชุดตรวจประเมินจากสำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจประเมินจากสำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเดินทางมาตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา รพ.อ.ป.ร. เพื่อรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตราฐาน ISO 15189 :2012 และ ISO 15190:2003 ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8