๗ ธ.ค. ๖๕ ให้การต้อนรับ คณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ คณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้มาบริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ จว.ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรอคิวในด้านการรักษา ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวขกรรม รพ.อ.ป.ร.