๒๙ ธ.ค. ๖๕ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก ครอบครัวสายวรรณะ อุทิศให้เรืออากาศตรีนำชัย สายวรรณะ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท พ.ต.สุจินต์ รักใคร่ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.-บาท คุณสุวรรณา พรหมพัฒน์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.-บาท คุณอาภรณ์ พูลศิลป์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.-บาท พ.อ.หญิง รัชดาพร ทองดีเลิศ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท พ.อ.หญิง จิตติมา ทองเนียม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท คุณอัญชลี เกิดเล็ก จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท พ.อ.หญิงอุษา ฤทธิ์ประเสริฐ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท คุณทรรศปณตพร นุชชา จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท คุณวาสนา กล่ำเดช จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท คุณอรุณี วรรณกลาง จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท คุณสมชาย เชื้อเกตุ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จาก ครอบครัวคุณธีรศักดิ์ ชุ่มเชื้อ อุทิศให้นายณัฐพงศ์ ชุ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ