๒๗ ธ.ค. ๖๕ รับมอบเงินบริจาคฯ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก รศ.ณรงค์-ผศ.วันทนีย์ ป้อมบุบผา จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท คุณยุรีวรรณ์ นาคส่องแสง จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.-บาท คุณกฎกมล พรหมพัฒน์ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท คุณพิมพ์ปวีณ์ วงษ์น้อย จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท คุณสายสุณีย์ รังสิยานนท์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท พล.ท.เดชชาติ คชอัมพวง จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท คุณนาฎตยา ภู่ขาว จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท คุณอังสนา หลายเจริญ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท พล.ต.หญิง มลิวัลย์ เชื้อรื่น จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ