๒๖ ธ.ค. ๖๕ พิธีปฐมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๖ วิชา วทฉป.๔๑๐

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๖ วิชา วทฉป.๔๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด จำนวน ๑๔ นาย โดยมี คณะผู้บริหาร หน.พยาบาล และ หน.หอผู้ป่วย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฐ์ รพ.อ.ป.ร.
 • S 56033419
 • S 56033421
 • S 56033422
 • S 56033423
 • S 56033424
 • S 56033425
 • S 56033426
 • S 56033489
 • S 56033491
 • S 56033492