๒๒ ธ.ค. ๖๕ รพ.อ.ป.ร.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต. วิชัย สัมมาโภชน์ บิดา จ.ส.อ. พลพิพัฒน์ สัมมาโภชน์ภา ตำแหน่ง พลขับ ผขส.กอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว ณ วัดดงสวอง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • S 83263491
 • S 83263493
 • S 83263494
 • S 83263495
 • S 83263496
 • S 83263497
 • S 83263498
 • S 83263499
 • S 83263500
 • S 83263501
 • S 83263502
 • S 83263504