๑๑ ต.ค. ๖๕ ทีมแพทย์และพยาบาล ออกให้ความรู้และฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ. อ.ป.ร. ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ออกให้ความรู้และฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ( AED )ให้กับกำลังพลหน่วย พล.ป. และครอบครัว เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวมีความรู้ในการปฐมพยาบาล และสามารถปฎิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ. สโมสรนายทหาร พล.ป. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย