๒๙ ก.ย. ๖๖ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา (พิธีมอบธงประจำหน่วย) ระหว่าง พลตรี อำนวย เติมเกาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านเดิม) กับ พลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างและหน่วยฝากการบังคับบัญชา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแททย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12