๖ ก.พ. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 56918032
 • S 56918034
 • S 56918035
 • S 56918036
 • S 56918037
 • S 56918038
 • S 56918039
 • S 56918040
 • S 56918041
 • S 56918042
 • S 56918043
 • S 56918045
 • S 56918046
 • S 56918047
 • S 56918048