๔ ก.ค. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 4063523
 • S 4063525
 • S 4063526
 • S 4063527
 • S 4063528
 • S 4063529
 • S 4063530
 • S 4063531
 • S 4063532
 • S 4063533
 • S 4063534
 • S 4063536
 • S 4063537
 • S 4063538
 • S 4063539
 • S 4063540
 • S 4063541