๓ ก.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ มูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ มูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) เพื่อให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ บริษัทไทยประกันชีวิต ณ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด จว.ลพบุรี
 • S 4063275
 • S 4063277
 • S 4063278
 • S 4063279
 • S 4063280
 • S 4063281
 • S 4063282
 • S 4063283
 • S 4063284
 • S 4063285
 • S 4063286
 • S 4063288
 • S 4063289
 • S 4063290
 • S 4063291
 • S 4063292
 • S 4063293
 • S 4063294