๒๗ ก.ค. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 4612246 0
 • S 4612248 0
 • S 4612249 0
 • S 4612250 0
 • S 4612251 0
 • S 4612252 0
 • S 4612253 0
 • S 4612254 0
 • S 4612255 0
 • S 4612256 0
 • S 4612257 0
 • S 4612259 0
 • S 4612260 0
 • S 4612261 0
 • S 4612262 0
 • S 4612263 0