๑๑ เม.ย. ๖๕ รับมอบเงินบริจาคฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิง สุภาพร อิ่มโพ รับมอบเงินบริจาค จาก
คณะสายบุญคุณยี่สุ่น ห่วงมากและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20220412 074651