๒๐ ต.ค. ๖๔ รับมอบของบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พ.ต.หญิงปิยะฉัตร แก้วสาคร รับมอบ ก๋วยเตี๋ยวน้ำ และ กล้วย จำนวน ๕๐ ชุด จาก พล.อ.วัฒนะ – คุณนภาพร กาญจนะวสิต คุณจิตนา จีนทวงษ์ มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท และ หอผู้ป่วย C4 โดยมี พ.ท.หญิงสิริธร อำพลภิมุข เป็นผู้มอบ จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ