๑๘ ต.ค. ๖๔ รับมอบไม้ฝาเฌอร่า จำนวน ๒๐๐ ตร.ม.

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับมอบ ไม้ฝาเฌอร่า จำนวน ๒๐๐ ตารางเมตร จาก บริษัทเฌอร่า จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณธีระพงศ์ สุซา ตำแหน่งผู้จัดการบุคคล เป็นผู้มอบ รับมอบโดย ร.ท.นครไชย โคตรพันธ์ เพื่อสนับสนุนสร้าง ARI Clinic (คลินิคตรวจโรคทางเดินหายใจ) พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณกนกวรรณ สดงาม จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท คุณสุวิจักขณ์ ตรัยชิรอาภรณ์ จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท คุณอัมพาพันธ์ ดีสวัสดิ์ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท และ คุณพุฒิพัฒน์ วุฒินันติวงศ์ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ