๑๕ ต.ค. ๖๔ รับมอบ เงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบ เงินบริจาค จาก พล.ต.นิมิตร – คุณสุนีย์ โตอินทร์ และ ครอบครัว จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อสร้างห้องพิเศษ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ