๑๒ ตุลาคม ๖๔ รับมอบของและเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ ชาสมุนไพรนพเก้า จำนวน ๑๕๐ กล่อง จาก บจก.นพเก้าไทยแลนด์ คุณธนวัฒน์ – คุณธนิตา แดงวิชัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ พ.อ.วริทธิ์ เสือยาง มอบเงินบริจาค จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท คุณศุภฤกษ์ เหรียญมหาสาร จำนวน ๒๐๐.- บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ