๒๒ เม.ย. ๖๔ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ จากนาง วัชราภรณ์ รุ่งสาคร

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๔ พันเอก อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ จากนาง วัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะ ที่เดินทางนำสิ่งของ มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลในการ ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ณ ด้านหน้าอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล