๒๔ ส.ค.รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณนิตยา ทิวงษ์ จำนวน ๕,๐๐๐.- มอบให้มูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. และ มอบให้หอผู้ป่วยวอร์ด C4 จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท โดยมี พ.ท.หญิงสิริธร อำพลภิมุข เป็นผู้รับมอบ คุณโฆษิต ทวีสุข มอบเงินบริจาค จำนวน ๖๐๐.-บาท คุณพงศ์เทพ คงภักดี จำนวน ๔,๐๐๐.-บาท คุณจุฬาลักษณ์ ชุมชอบ จำนวน ๗๐๐.-บาท คุณอาวรณ์ เพ็งโครต จำนวน ๒๐๐.-บาท และ คุณชานนท์ ชูเชิด จำนวน ๒๐๐.-บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ