๒๓ ส.ค. ๖๔ รับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี โดยมี เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง และ ชุด PPE จำนวน ๕๐ ชุด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลพบุรี มอบ ลำไย จำนวน ๕๐ ตะกร้า และ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว ชุมชนบ้านคลอง มอบ ลำไย จำนวน ๒๐ ตะกร้า

พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ เครื่องดื่ม จาก ร้าน The Monkey Sugar สาขาตลาดสระแก้วลพบุรี จำนวน ๑๐๐ แก้ว
พ.ต.หญิงอัจฉราภรณ์ นวนแปง (พยาบาล ห้องฉุกเฉิน รพ.อ.ป.ร.) มอบ ลำไย จำนวน ๗๐ กิโลกรัม แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4