๒๑ ส.ค. ๖๔ รับมอบ ทุเรียน โกดังทุเรียน ๒๙ สายเอเชีย สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ ทุเรียน จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม จาก
คุณยุพา ไขสกุล คุณยี่สุ่น ห่วงมาก (โกดังทุเรียน ๒๙ สายเอเชีย สิงห์บุรี) แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด -๑๙

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210821 153842
  • timeline 20210821 153843
  • timeline 20210821 153844
  • timeline 20210821 153846