๒๐ ส.ค. ๖๔ รับมอบเงินเเละของบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.หญิงศนิกาญจน์ เทพกาญจนา ผอ.กภก.รพ.อ.ป.ร. และคณะ จำนวน ๙,๐๐๐.-บาท
พ.ท.หญิงสุขุมาภรณ์ คัมภีระ มอบเงินบริจาค จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท
พ.ท.หญิงสุขุมาภรณ์ คัมภีระ หัวหน้าวอร์ดผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (RCU) และ คณะเจ้าหน้าที่ มอบเงินตึกบริจาค จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท
คุณณัฐกานต์ อานามนารถ มอบเงินบริจาค จำนวน ๒๐๐.-บาท
คุณชนน สิงหนาท จำนวน มอบเงินบริจาค ๑,๐๐๐.-บาท และ
คุณวิรุฬห์ ลีละพงศ์วัฒนา มอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๒๐๐.-บาท
ร้านคลังเหลืองศูนย์รวมที่นอนดีและถูก มอบ ผ้าห่ม จำนวน ๑๒ ผืน สายบุญ พ.ท.หญิงวัลลภา ศรีสิงห์
ร.ท.ลินทร์ - คุณทานตะวัน วณิชกิจ และ ร.ท.จักริน – คุณมัณฑนา เลิศสกุล มอบ น้ำกระชาย จำนวน ๑๐๐ ขวด

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210820 154036
  • timeline 20210820 154038
  • timeline 20210820 154040
  • timeline 20210820 154041