๒ ส.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค จาก นนส.ทบ.๑๐-๒๐ กลุ่มรวมใจลพบุรี

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก นนส.ทบ.๑๐/๒๐ กลุ่มรวมใจลพบุรี จำนวน ๑๔,๑๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว fingertip pulse oximeter จาก ร.อ.หญิงอัญชิษฐา อินทรพิน และ คุณกษิดิศ นุวงศ์ศรี จำนวน ๕๐ ชิ้น สวนอาหารบัวหลวง มอบ มังคุด จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนอาหารและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด - ๑๙ - พ.อ.หญิงวนิดา หนองบัวล่าง รับมอบของบริจาค จาก คุณนิอร สูตรสุข โดยมี ข้าวกล่อง ๕๐ กล่อง และ ขนม ๕๐ ชิ้น - พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก คุณปริศนา ศรีตะโชติ CEOงามพริ้ง (บริษัท งามพริ้งพันล้าน จำกัด ) สายบุญ คุณทัสศุดา สาริกา ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วย ICU โดยมี ข้าวกล่อง ๒๐๐ กล่อง คุณวิไรวรรณ โตมิ และ คุณกนกอร โตมิ มอบข้าวกล่อง ๒๕ กล่อง และน้ำดื่ม ๓ แพ็ค คุณพนม คมขำ มอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท สายบุญ จ.ส.อ.หญิงบังอร เอียมอ่อน - พ.ท.หญิงอนุตตริยา ทองเอม พ.ท.หญิงนวรัตน์ บุญเผือก และ พ.ท.กิตติเทพ เอี่ยมยอด รับมอบอาหารกล่อง จำนวน๒๘๕ ชุด จากโรงทานวัดสิริจันทรนิมิตร วัดป่าเทพเนรมิตร คณะสงฆ์ จว.ลพบุรี(ธรรมยุต) ร่วมด้วย อุบาสก อุบาสิกา - พ.ต.หญิงปิยฉัตร แก้วสาคร รับมอบเงินบริจาค จาก น.ท.ชูชาติ ทิพยจันทร์ และครอบครัว จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ