๑๙ ส.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท
พ.อ.พิพัฒ เกษแม่นกิจ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ จำนวน ๑,๕๐๐.-บาท
พ.อ.ธีรพร คัมภีร์พันธุ์ จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท
พ.อ.เมธา เที่ยงคำ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ จำนวน ๑,๕๐๐.-บาท
พ.อ.นาวี รักในศีล จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท
คุณวรยล ลิ้มวานิชย์ จำนวน ๔๐๐.-บาท
คุณบุญโรม ลามุล จำนวน ๕๐๐.-บาท
คุณนิรัญ ปุจฉาการ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท และ
คุณกมล ภูติภัทร์ จำนวน ๗๕๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210819 153235
  • timeline 20210819 153236
  • timeline 20210819 153239