๑๓ ส.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.นาวี รักในศิล รับมอบเงินบริจาค คุณพิชัย เกริกอิสริยะ จำนวน 10,000.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราลีณา ทองศรี สมาคมแม่บ้านทหารบก กองพันรบพิเศษที่ ๒ กรมรบพิเศษที่ ๒ โดยมี ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ร้านโลฟบายก้อย มอบขนมปัง จำนวน ๑๐๐ กล่อง บริษัท มีทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบ เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ จำนวน ๓ กล่อง เพื่อสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ คุณผ่องศรี ชะนะมา มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท คุณบุญธิดา กาญจนกุล จำนวน ๒๐๐.-บาท คุณลัญฉกร เอกวัลลภ จำนวน ๑.๐๐๐.-บาท จุฑามาศ เครือคำเฮียง จำนวน ๒๐๐.-บาท และ คุณศวิตา นาถ้ำพลอย จำนวน ๕๐๐.-บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ