๑๑ ส.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พล.ต.หญิงเตือนใจ หมวกแก้ว จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท คุณนพวิทย์ สุขม่วง จำนวน ๑,๗๐๐.-บาท คุณธิมา พลเยี่ยม จำนวน ๑,๗๐๐.-บาท คุณณกร วัฒนกิจ จำนวน ๑๖,๘๐๐.-บาท คุณณัฐภา มากหมู่ จำนวน ๑๐,๕๐๐.-บาท คุณพัลรัตน์ มากหมู่ จำนวน ๑,๕๐๐.-บาท คุณราตรี เตชะสมบูรณ์ จำนวน ๕๐๐.-บาท คุณกุสุมา ปาสานะเก จำนวน ๑๑,๗๐๐.-บาท คุณนิรัญ ปุจฉาการ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท คุณเสกสรร ยะแสง จำนวน ๕๐๐.-บาท คุณนฤมล เลิศวาสนา จำนวน ๖๐๐.-บาท คุณธัญรัตน์ พุ่มพวง จำนวน ๕๐๐.-บาท คุณนพพล ทองอยู่ จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท คุณสุวัฒน์ จันทร์แดง จำนวน ๓,๖๐๐.-บาท คุณธัญวลัย หงส์ทอง จำนวน ๕๐๐.-บาท และ คุณพัชรี กริฟฟิท จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องความดันลบ พ.ต.หญิง อัจจิมา วิเรขรัตน์ รับมอบ ตู้ความดันลม จำนวน ๓ ตู้ และ บ๊วยคละรส จำนวน ๒๒๕ ห่อ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ