๑๐ ส.ค. ๖๔ รองผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก ดร.นุรักษ์ - ดร.ปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ในงานฌาปนกิจศพ ของคุณกานดา แซ่โค้ว ณ วัดชีป่าสิตาราม จว.ลพบุรี พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พล.ต.ยุทธพล เทภาสิต จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท ว่าที่ ร.ต.หญิงหทัยรัตน์ ทองกร มอบ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๕๐ ชิ้น คุณนิอร สูตรสุข มอบขนมจีบ จำนวน ๕๐ กล่อง คุณภัทราพร หมู่ทอง มอบ สเปรย์ป้องกันเชื้อโรค ๗๒ ขวด เจลแอลกอฮอล์ ๓๖ ขวด คณะเพื่อนโชติเวช ๔๙ มอบน้ำดื่ม จำนาน ๓๐ แพ็ค อุทิศให้ คุณณัฏฐินีย์ คงถาวร คุณธัญรัตน์ พุ่มพวง มอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐.-บาท คุณชญานิศา ชิมเทพ จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท คุณเสกสรร ยะแสง จำนวน ๕๐๐.-บาท คุณนฤมล เลิศวาสนา จำนวน ๖๐๐.-บาท คุณสุกฤตา เดชพิสุทธิธรรม จำนวน ๕๐๐.-บาท และ คุณพริมรตา สมหมาย จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท พ.อ.หญิงนฤมล ทองโต รับมอบเงินบริจาค จาก คุณพ่อศักดิ์ชัย นิราพาธพงศ์พร พร้อมลูกหลาน นำโดย ผอ.สติ – คุณเสาวลักษณ์ สุขชาติ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท และมอบพัดลม จำนวน ๑๑ ตัว ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม พัน.นนส.รพ.อ.ป.ร. อุทิศให้คุณแม่สุพรรณี (กิมลุ้ย) นิราพาธพงศ์พร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ