๒๖ มิ.ย. ๖๔ พ.ท.หญิงเจริญรัตน์ ญาณศิริ และ พ.ต.หญิงปารยา ดาราพันธ์ รับมอบอาหารกล่อง

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ พ.ท.หญิงเจริญรัตน์ ญาณศิริ และ พ.ต.หญิงปารยา ดาราพันธ์ รับมอบอาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง จากโรงทานวัดเสาธงทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ