๒๓ มิ.ย. ๖๔ รับมอบของบริจาค จาก Smart Kids Preschool

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบของบริจาค จาก Smart Kids Preschool มีหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐ กล่อง น้ำดื่ม ๑๐๐ แพ็ค จำนวน ๑,๒๐๐ .- ขวด พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ และ พ.อ.หญิงภัทรพร งามพันธุ์ดิศร รับมอบ ข้าวกล่องต้มจืดหมู จำนวน ๒๐๐ กล่อง จากโรงทานวัดเสาธงทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฎิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ