๖ ก.ย. ๖๔ พ.อ.หญิงวนิดา หนองบัวล่าง รับมอบของบริจาค

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๔ พ.อ.หญิงวนิดา หนองบัวล่าง รับมอบของบริจาค จาก คุณนิอร สูตรสุข มี ข้าวกล่อง ๕๐ กล่อง และขนมปัง ๕๐ ชิ้น

พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสุรสิทธิ์ สุขเกษม และครอบครัว จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
คุณณัฐพัชร์ หัสสมิทธิ์ จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท
คุณดวงพร วิวัฒนานุกูล จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
คุณฐิติรัตน์ นนทรีย์ จำนวน ๕๐๐.-บาท
คุณนพรัตน์ คำดี มอบ ขนมปัง และ เครื่องดื่ม นม-ผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด - ๑๙

ร.ท.หญิงสุภาพร อิ่มโพธิ์ (สายบุญ) รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.สิงห์แก้ว- คุณอาบจิตร ปาระโมงค์ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210906 151620
  • timeline 20210906 151621
  • timeline 20210906 151623
  • timeline 20210906 151625
  • timeline 20210906 151627