๒๗ ก.ย. ๖๔ รับมอบ ชุด PPE

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ ชุด PPE จาก ร.อ.ไตรสรณ์ หมวกแก้ว จำนวน ๕๐ ชุด คุณชลยุทธ วรรธโนทัย มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ