๒๒ ก.ย. ๖๔ รับมอบ เงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ เงินบริจาค จาก พ.อ.เมธา เที่ยงคำ จำนวน ๖,๐๐๐.-บาท คุณพีรภาว์ แก่นเสน จำนวน ๒๐,๕๐๐.-บาท พ.อ.หญิงพัชรี รัตนไตรศรี มอบ ผัดสปาเก็ตตี้ จำนวน ๑๐๐ กล่อง คุณนภาพร กาญจนะวสิต มอบ ผัดมาม่า จำนวน ๕๐ กล่อง และ บวชฝักทองใส่ไข่ จำนวน ๕๐ ถ้วย พ.อ.สิทธิชัย – คุณวราภรณ์ คัตตะพันธ์ มอบ น้ำดื่ม จำนวน ๕ แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ