๒๑ ก.ย. ๖๔ รับมอบของบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ต.หญิงปิยฉัตร แก้วสาคร รับมอบของบริจาค จาก คุณศณิศร ทรัพยธณพิบูล และครอบครัว มี ชุด PPE จำนวน ๘๐ ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ขนมจีนน้ำยากะทิและขนมหวาน จำนวน ๓ ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ร.ต.สมพร คุณกันยา เสือพันธ์เจริญ มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท คุณวาสนา กลัดพันธุ์ จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท และ คุณเพชรรัตน์ วลัย จำนวน ๕๐๐.-บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ