๑๗ ก.ย. ๖๔ รับมอบ ไก่ทอด KF

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ ไก่ทอด KFC จาก บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๑๐๐ กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด -๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ