๑๕ ก.ย. ๖๔ รับมอบ หมอนซิลิโคน จาก พ.ต.หญิงปรภัสร์ อึงขจรกุล

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.นาวี รักในศิล รับมอบ หมอนซิลิโคน จาก พ.ต.หญิงปรภัสร์ อึงขจรกุล จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๔๐,๕๐๐ .- บาท

พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ ชุด PPE จาก เพื่อนอนุบาลลพบุรี ป.๖ รุ่น ๒ จำนวน ๑๖ ชุด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210915 141135
  • timeline 20210915 141137